Algemene voorwaarden

Algemene Leverings-, Verkoop- en Betalingsvoorwaarden

1. Geldigheid 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, mededelingen, aanvaardingen en overeenkomsten, behoudens indien en voor zover wij schriftelijk anders verklaren. Zij prevaleren in elk geval boven eventuele soortgelijke voorwaarden van de koper.

2. Aanbiedingen 
Alle aanbiedingen, prijsopgaven e.d. van Diabetesvoordeel zijn geheel vrijblijvend, evenals onze mededelingen betreffende hoedanigheden e.d. van onze producten en betreffende levertijden, die wij slechts globaal kunnen opgeven, uitgaande van de normale omstandigheden. Hieraan kan de koper nimmer het recht ontlenen afname van de goederen te weigeren, dan wel zijn betalingsverplichtingen op te schorten, terwijl hij niet is gerechtigd de overeenkomst te doen ontbinden. Prijsopgaven doen wij op basis van de dan geldende prijzen, ons daarbij voorbehoudende het recht op doorberekening van eventuele verhoging van rechten, accijnzen, belastingen e.d. en van inkoopprijzen. Deze laatste ook, indien zij enkel het gevolg is van wijzigingen in valutakoersen.

3. Totstandkomen overeenkomst 
De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand door acceptatie van een aanbieding van Diabetesesvoordeel door koper middels het plaatsen van een bestelling door koper bij Diabetesvoordeel. Dit kan zijn in telefonische, schriftelijke of elektronische vorm.

4. Levering 
De levering geschiedt af magazijn, waaronder is te verstaan de plaats, van waaruit door of namens ons wordt geleverd, van welk ogenblik af het risico voor de koper is. Onder leveren wordt hier verstaan het aanbieden aan de vervoerder die de verplichting heeft om op werkdagen binnen 24 uur bij de geadresseerde te bezorgen. De producten reizen voor risico van Diabetesvoordeel.nl.  

5. Overmacht 
In geval van overmacht aan onze zijde wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang als de overmachttoestand ons de uitvoering onmogelijk maakt, onverminderd onze bevoegdheid de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, in welk geval koper slechts is gehouden tot het betalen van een redelijke vergoeding van het reeds gepresteerde. Onder overmacht wordt ten deze o.a. verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerende maatregelen zo van binnen-en buitenlandse overheden, brand, werkstaking, machineschade, personeelsgebrek, stremming vervoer, gebrek aan vervoermiddelen, overstroming, uitsluitingen, sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden, zo in binnen- en buitenland, tengevolge waarvan naleving der overeenkomst redelijkerwijze niet meer van ons kan worden gevergd. Overmacht is mede aanwezig, indien tengevolge van de omstandigheden of om welke reden dan ook de leveranciers, bij wie wij de verkochte goederen dan wel de daarvoor benodigde grondstoffen hebben besteld deze niet of niet tijdig aan ons hebben geleverd, dan wel om welke reden ook de betreffende overeenkomst is geannuleerd.

6. Aansprakelijkheid  
Diabetesvoordeel is niet aansprakelijk voor enigerlei schade in welke vorm dan ook, hetzij direct of indirect, die het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik respectievelijk de ongeschiktheid van het door Diabetesvoordeel geleverde. Ter zake van de goederen, die Diabetesvoordeel in verband met de uitvoering van een overeenkomst onder zich heeft, is koper verplicht Diabetesvoordeel  volledig te vrijwaren tegen eventuele aanspraken van derden, zulks ook indien het betreft aanspraken op vergoeding van schade, welke direct met die goederen in verband kan worden gebracht.

7. Garantie 
Onze garantie, indien gegeven, gaat niet verder dan tot het leveren van nieuwe producten (tot vervanging van hetgeen ondeugdelijk is). In geld uitgedrukt beloopt zij ten hoogste de factuurwaarde van het geleverde, voor zover ondeugdelijk. Betreft het fabrieksgarantie, dan geldt deze gelijkelijk voor koper, met ons als intermediair.

8. Eigendomsvoorbehoud 
Zolang geen volledige betaling van het ons uit welke hoofde ook van koper toekomende heeft plaatsgevonden, blijft het geleverde  voor rekening en risico van koper aan Diabetesvoordeel in eigendom toebehoren. Verkeert koper jegens Diabetesvoordeel in wanprestatie, dan mag Diabetesvoordeel het geleverde terstond en zonder enige formaliteit terugnemen c.q. doen terug nemen.

9. Reclame 
De koper dient terstond bij aflevering te controleren of de goederen overeenstemmen met zijn bestelling en op eventuele tekorten of zichtbare beschadigingen. Na het verstrijken van een termijn van 7 dagen na terbeschikkingstelling van de goederen is het recht van reclame niet meer mogelijk en wordt koper geacht de goederen te hebben geaccepteerd.

10. Betaling 
Koper dient het uit hoofde van zijn bestelling verschuldigde bedrag ofwel te voldoen via de vier aangegeven betaal mogelijkheden (iDeal, Vooruitbetaling, Eenmalige Machtiging of Paypal). Diabetesvoordeel levert de bestelde goederen eerst uit nadat Diabetesvoordeel ofwel de betaling ontvangen heeft, ofwel nadat Diabetesvoordeel de vereiste eenmalige machtiging ontvangen heeft.

Indien Diabetesvoordeel zich genoodzaakt ziet de incasso van haar vordering op de koper uit handen te geven, komen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten geheel voor rekening van de koper, die geacht wordt ermee akkoord te gaan, dat de buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van € 35,--één en ander zonder dat voorafgaande sommatie is vereist.